40 3320 Time Space 시간 공간

#
__*3320 Time Space 시간 공간 3320 .
Time 시간時 (↑) Space 공간空 (↓)
What do I do? 나는 무엇을 할까?
Where do I stay? 나는 어디에 머물까?
-) What to do 1710 Where to go 3490