5250 Nam way three My way two 남길삼三 내길이二

# kn kb
__*5250 Nam way three My way two 남길삼三 내길이二 5250.
__*5250 Nam way three My way two 5250.
3 hours I run the way which Nam created at first.
2 hours I run the way which I created at first.
__*5250 남길삼三 내길이二 5250.
3시간 나는 남이 처음 만든 길을 달린다.
2시간 나는 내가 처음 만든 길을 달린다.